Som lovet på årsmøte sommeren 2014 skulle styret legge ut forslag til utleieregler gjeldende for perioden 2016-2021 nå i høst. Forslaget bygger på gjeldende regler. Styret er enstemmig i definisjonen av Brekkestø i forhold til utleiereglenes virkeområde for kategori a og b.  Dette er  pr. definisjon fastboende og sommergjester i Brekkestø. Denne setningen foreslås endret til: «De som er søknadsberettiget i gruppe (a) og (b) er eiendommer som har gateadresse Brekkestø.»

Styret er delt i synet på om de som er tildelt båtplass ved forrige tildeling fortsatt skal ha prioritet ved ny tildeling.  Setningen som regulerer denne reglene står i pkt. 1. Den lyder: » Innenfor gruppe (a) og (b) prioriteres de som allerede har tildelt båtplass fremfor nye søkere.»  Forslag 1 (Styreleders forslag) går ut på å beholde denne setningen. Denne regelen ble innført av et tidligere styre fordi leietakere som hadde anskaffet båt skulle slippe å selge båten. (Bekreftet av tidl. styreleder) Brekkestø Vels målgruppe i sin tid for oppkjøp av de 7 plassene var å hjelpe fastboende og sommergjester oppe i gamle Brekkestø adgang til sjøen. Tradisjonelt ble Brekkestø da definert opp til Bastua.

Forslag 2 innebærer å styke denne setningen slik at alle tildeling i kategoriene a,b og c foregår etter loddtrekning. Forslag 3 innebærer at 2 båtplasser skal reserveres sommergjester.

Styret foreslår først å stemme på definisjonen av Brekkestø. Deretter å stemme på forslag 1 og så 2. Det skal så stemmes over forslag 3.

Mvh

Olaf T. Tønnessen (styreleder)

Utleieregler for båtplasser 2014 – Forslag 1 (Olafs forslag)

Utleieregler for båtplasser 2014 – forslag 2 (Ingrids forslag)

Utleieregler for båtplasser 2014 – Forslag 3 (Johans forslag)

 

Read More


Et viktig element i prosessen med «Tollbodsaken» er nå gjennomført. D.d. var jeg på invitasjon fra ordføreren i Lillesand Rådhus og la frem saken for en velfylt bystyresal.  Media var også til stede.  Se min presentasjon datert, 29.10.2014 og et referat fra et arbeidsmøte, onsdag den 22.10.2014.  Se også dokumentene som tidligere er lagt ut om Tollbodsaken.  Om ikke lenge vil vi legge ut ytterligere materiale.

Brekkestø Vel holder nå på å utarbeide et grunnlag for at kommunen den 3. desember skal vedta å arbeide med denne saken sammen med Brekkestø Vel. Om en ikke kan spå utfallet av saken den 3. desember, så har jeg en særdeles god følelse da presentasjonen ble tatt i mot med applaus, tommel opp og gratulasjoner.  Jeg blir overrasket om saken ikke går gjennom?

Det andre som er viktig nå er at det blir satt ned en bredt anlagt og uavhengig arbeidsgruppe som skal utarbeide et prosjekt på komplekset «Tollbodsaken».

mvh

Olaf T. Tønnessen

Leder

Presentasjon 29.10.2014 – Tollboden 22.10.2014

22.10.2014 – Referat

Read MoreDen 18. september 2014 hadde Lillesand kommune innkalt til sommerevalueringsmøre i Rådhussalen.  For det meste var det representanter til stede fra det
lokale næringslivet, fra politikere og fra kommunens administrasjon. Brekkestø Vel var eneste velforening.   At en er synlig på ulike arenaer vil etter min oppfatning kunne ha betydning for de sakene en prøver å få løst for Brekkestø.  Derfor prioriterer vi slike møter i kommunal regi.

I referatet fra møtet står det å lese følgende:   «Flott sommer i Brekkestø.  Stor aktivitet frem til 29.08. Da er det som en «bryter blir slått av.» Godt besøk og god omsetning i Brekkestø Kunst & Håndverk.  Butikken melder i tillegg om rekordomsetning.  Brekkestø Vel har nå satt opp flere informasjonsskilt i havna bekostet av velforeningen selv.  I fjor hadde Brekkestø Vel dugnad og  malte opp over 30 fortøyningsmerker og påler.   Velforeningen vil gjerne også sette opp noen flere sittebenker i bryggeområdet og på Skipsheia. Trenger litt hjelp fra kommunen for å fjerne en stor sprengstein for å gi plass til en benk ut til Dampskipsbrygga. Brekkestø Vel har nettopp opprettet en ny hjemmeside med adr. brekkestovel.no.  Korttidsparkering er fortsatt en utfordring for stedet.  Vellet vil fortsette dialogen med kommunen i forhold til søknadsprosedyrer/gebyrer for flytebrygga.  Brannvern er også et viktig tema i Brekkestø.  Er i denne sammenheng inne i et godt spor mot brannvesenet i Lillesand. Trenger bl.a. økt kapasitet på slanger og bedre trening sammen med brannvesenet. Skiltplan for Brekkestøsletta blir også fulgt opp videre i forhold til Vegvesenet nå i høst.  En viktig sak er bedre skilting i forhold til ankring i indre havn.  Byggevirksomheten på Brekkestøsletta og Brekkestøheia ble kommentert slik at Brekkestø Vel tradisjonelt ikke har uttalt seg om byggesaker.  Det ble på møtet likevel oppfordret til at det i fremtidige reguleringsplaner må tas mest mulig terrenghensyn i den grad det er mulig.  Brekkestø Vel har generelt en god dialog med kommunen.»

 

Read More


For oss som er i styret er dette en gledelig dag. Vi har en stund nå arbeidet med en ny responsiv hjemmeside. Blant annet fordi den teknologiske utviklingen har gjort det nødvendig å tilpasse hjemmesiden til smarttelefoner og nettbrett. Dessuten trengte siden forenkling og opprydning.

Vi har siden i sommer, jobbet tett med Paul Amundsen i Konekt Media AS, for å få det best mulige resultatet. Vi er meget godt fornøyd så langt, og håper dere også er det?

Som dere vil se er også hjemmesiden integrert med Facebook. Det er naturlig at hjemmesiden er mer saksorientert, mens Facebook-siden brukes til lettere stoff.

Mvh
Olaf T. Tønnessen
Leder i Brekkestø Vel

Read More