REGLEMENT LANGBRYG

 

BREKKESTØ VELS BÅTPLASSER PÅ LANGBRYGGA

 

 

Utleie av båtplasser som Brekkestø Vel disponerer på Langbrygga i Brekkestø skal skje i henhold til følgende retningslinjer.

 

1. Utleie.

 • Utleie kan bare tilbys medlems-husstand som primært ikke har egen båtplass i Brekkestø med omegn.
 • Dersom det foreligger flere søknader enn tilgjengelige båtplasser, skal tildeling skje i henhold til følgende prioriteter:

                     a) Fastboende husstander som har gateadresse Brekkestø

                     b) Sommergjester som har gateadresse Brekkestø

                     c) Andre

      Dersom det er søkere som stilles likt, foretas tildelingen ved loddtrekning.

 

2. Behandling av søknader.

 • Styret foretar tildeling av båtplassene senest to måneder før ny tildelingsperiode begynner. Styremedlem som selv er søker eller har nære familiemedlemmer som søkere, kan ikke delta i behandlingen av disse søknadene.
 • Søkere som ikke tilbys leie av båtplass, settes opp på venteliste. Andre medlemmer kan kreve å bli satt på venteliste uten generell utlysing. Søkere på venteliste kan tilbys tildeling uten generell utlysing. For tildeling til søkere på venteliste, gjelder prioritetsreglene som beskrevet ovenfor. Ved tildeling mellom søkere med lik prioritet, går søkere med lengst ansiennitet på ventelisten foran.
 • Alle medlemmer har rett til å få opplyst hvem som til enhver tid står på venteliste, og hvem som har fått tildeling.

 

 3. Betingelser.

 • Tildeling av båtplass skjer for 5 år.
 • Båtplassen er for husstandens eget bruk. Overdragelse til andre er ikke tillatt. Husstander som kun benytter båtplassen deler av året, bør stille den til rådighet for andre når den ikke er i bruk. Styret skal i slike tilfeller kontaktes.
 • Årsmøtet fastsetter årsleie for bruk av båtplassen. Betalingen skal skje forskuddsvis. Unnlatelse av å betale årsleie medfører automatisk at leieforholdet opphører.
 • Tildelt båtplass kan når som helst sies opp av medlemmet. Innbetalt årsleie refunderes ikke.
 • Båtplass som ikke benyttes, skal tilbakeleveres. Det samme gjelder dersom det inntreffer omstendigheter som tilsier at den som har fått tildelt båtplass, ikke lenger oppfyller kravene for tildeling.
 • For hvert leieforhold skal det inngås skriftlig avtale som styret har fullmakt til å utforme i tråd med retningslinjene. Avtalen undertegnes av styrets leder.

 

 4.Bruk.

 • Båtplassene er for småbåter opptil 16 fot. Båter større enn 16 fot må besørge en forsterkning i samråd med styret for egen regning og ansvar. Avvik fra 16 fot regelen må drøftes med styret i hvert enkelt tilfelle.

 

      Prinsippene for tildeling ble vedtatt på årsmøte 7. juli 2015

 

07.09.2016