VEDTEKTER

1. Formål

Brekkestø Vel har som formål å verne om og fremme stedets interesser samt bidra til god skikk og orden, slik at området forblir et vakkert og trivelig sted. Denne målsetningen kan ivaretas ved tiltak som velforeningen gjennomfører på egen hånd, i samarbeid med andre eller ved å påvirke kommunale og andre offentlige organer.

2. Geografisk avgrensning

Geografisk avgrenses Brekkestø Vels virkeområde til selve strandområdet Brekkestø og nærliggende områder, øyer og holmer.

3. Medlemskap

Adgang til å bli medlem i Brekkestø Vel er åpen for alle som har hus eller fritidsbolig i Brekkestøområdet. Det kan tegnes ett medlemskap for hver husstand, og hver husstand har en stemme på årsmøtet og andre medlemsmøter. Enhver husstand kan søke om ekstra medlemskap.

4. Styret

 • Brekkestø Vel ledes av et styre på seks medlemmer. Av disse skal fire være fastboende.
 • Det velges i tillegg tre varamedlemmer til styret. Ett av disse skal være fastboende.
 • Styremedlemmene og varamedlemmene velges for to år av gangen.
 • Styret konstituerer seg selv og velger leder, sekretær og kasserer.
 • Styrets leder innkaller til styremøter når han / hun finner det nødvendig eller når en av de øvrige styremedlemmene forlanger det.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede hvorav en er sommergjest. Beslutninger treffes ved vanlig flertall. Ved stemme likhet har styrets leder dobbeltstemme i saker som kan endelig avgjøres av styret.
 • Styret forestår de løpende forretninger, fører regnskapene og tar opp de saker det selv eller årsmøtet ønsker at velforeningen skal engasjere seg i.
 • Styret kan ikke forplikte velforeningen økonomisk utover vedtatte budsjetter.
 • Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger og beslutninger. Protokollen skal underskrives av samtlige fremmøtte styremedlemmer.

5. Valgkomite

Valgkomiteen skal ha tre medlemmer og velges for ett år av gangen.

6. Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes en gang årlig, fortrinnsvis i juli måned. Dato for årsmøtet skal bekjentgjøres senest seks uker på forhånd. Styret offentliggjør sakslisten på sin webside med minst en ukes varsel og ved oppslag i Brekkestø. Sammen med sakslisten skal det foreligge regnskap og eventuelt innkomne forslag. Slike forslag må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet. Utsendelse av kontingent, innkalling og årsmøtedokumenter skal primært skje elektronisk. Dersom husstanden ikke har epostadresse, er det ønskelig at andre nærståendes adresse benyttes. I motsatt fall kan skriftlig brev sendes ut.

7. Årsmøtet skal behandle:

 • Valg av møteleder og referent
 • Styrets beretning for det forløpne år
 • Revidert regnskap
 • Budsjett for kommende aktivitetsår
 • Valg av medlemmer og varamedlem(er) til styret
 • Valg av revisor
 • Valg av valgkomite
 • Fastsettelse av neste års kontingent
 • Innkomne forslag

 8. Ekstraordinært medlemsmøte

Ekstraordinært medlemsmøte kan innkalles av styret hvis dette finner det påtrengende nødvendig. Dessuten skal det sammenkalles ekstraordinært medlemsmøte når minst halvdelen av medlemmene skriftlig forlanger det. Slikt forlangende sendes skriftlig til styret med underretning om hva som ønskes behandlet Ekstraordinært medlemsmøte innkalles med minst en måneds skriftlig varsel. Bare saker som er nevnt i innkallingen kan behandles på ekstraordinært medlemsmøte.

9. Stemmerett og krav til flertall på årsmøte og andre medlemsmøter

Bare husstander som har betalt medlemskontingent har stemmerett. Beslutning om vedtektsendring, salg av fast eiendom og oppløsning av velforeningen treffes med to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Andre beslutninger treffes ved alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll over forhandlingene.

10. Vedtektsendring

Vedtektsendring kan bare skje på ordinært årsmøte. Forslag om dette skal være nevnt i innkallingen.

11. Oppløsning

Oppløsning av Brekkestø Vel kan bare besluttes på ordinært årsmøte. Ved oppløsning skal eventuelle midler gå til formål som kommer Brekkestø til gode.

Disse vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 17.7.2007, og erstatter tidligere vedtekter vedtatt 14.7.2000. Punkt 6, første avsnitt ble vedtatt på årsmøtet i 10.7.2012 og erstatter det samme avsnittet vedtatt på årsmøtet i 2007.

Brekkestø, 8. juli 2014