Tirsdag 11. juli 2023 kl. 18.00

(dørene åpner kl. 17.30 for registrering av stemmeberettigede og fullmakter)

På Brekkekjærhaven Kulturkafè,

Morgans vei 4

AGENDA:

 1. Konstituering av årsmøtet
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Årsmelding (1)
  3. Forslag til vedtektsendring vedrørende. endring av budsjettår (2)
  4. Regnskap og budsjett(3)
  5. Fastsettelse av kontingent
  6. Virksomhetsplan 2023-2024 (4)
 4. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
  8. Valg av revisor
  9. Valg av valgkomité
 5. Innkomne saker:
 6. Disponering av vellets egenkapital (5)
 7. Hjertestarter – innkjøp av hjertestarter utplassert på brygga i Brekkestø(6)
 8. Tollbodsaken:
 • Presentasjon av arbeidsgruppens arbeid i 2022/23 i forbindelse med Tolletatens uthusbygninger – Tid 5 minutter (7)(8)
  · Presentasjon av årsmøteforslag fra John Tårup – tildelt tid 5 min (9)
  · Taletid fra gruppen nære naboer til Tolletatens eiendom – tildelt taletid 5 min.
  · Spørsmål
 • Avstemning: Årsmøtet i Brekkestø vel ønsker at arbeidsgruppa skal fortsette sitt arbeid for å gjenreise låven på Tollbodeiendommen. JA / NEI

Vel hjem og god sommer!

Fra styret

 

Vedlegg

 1. Årsmelding Brekkestø Vel 2022-2023
 2. Forslag til vedtektsendring vedr budsjettår
 3. Årsregnskap og budsjett 2022-23.pdf
 4. Virksomhetsplan for Brekkestø Vel 2023z
 5. Informasjon om vellets egenkapital
 6. Innspill til årsmøtet 2023c – Cathrine Heen
 7. Innspill til årsmøtet 2023 -Arbeidsgruppen
 8. Årsrapport 9.6. 2023   – Arbeidsgruppen
 9. Tollbueiendommen _ Johan Tårup
Read MoreTirsdag 11. juli 2023 kl. 18.00

På Brekkekjærhaven Kulturkafè,

Morgans vei 4

 

 

AGENDA:

 1. Konstituering av årsmøtet
  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Virksomhetsplan 2022-2023
 6. Budsjett for kommende budsjettår
 7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
 8. Valg av revisor
 9. Valg av valgkomite

 

Du finner sakspapirene på vår nettside; www.brekkestovel.no/nyheter, samt under fanen «Brekkestø Vel.»

Innkomne forslag, som skal diskuteres på årsmøtet, må sendes til brekkestovel@gmail.com, innen søndag 17. juni kl. 16:00 2023

 

Med vennlig hilsen

Styret i Brekkestø Vel

 

 

Read More

Rett før sommeren fikk eierne av samtlige hus i vernesonen i Brekkestø brev fra Lillesand Kommune og Kristiansandsregionen brann og redning IKS et brev med tilbud om brannalarmanlegg med direkte varsling til brannvesenet.
Brekkestø vel har siden vellet gjenoppstod tidlig på 80 tallet arbeidet for et bedre brannvern i Brekkestø og synes dette tiltaket som nå er et spleiselag mellom Riksantikvaren, Lillesand Kommune og den enkelte beboer, er et flott tiltak. Solidaritet er viktig. Det er ikke sikkert en mulig brann starter hos deg, men kanskje hos naboen som ikke er i huset. Da er hurtig varsling det eneste som kan redde både det huset hvor det starter å brenne, samt andre hus hvis været er ugunstig. Derfor er det viktig at flest mulig melder seg på dette varslingssystemet. Brekkestø vel har på sitt årsmøte 11. juli i år vedtatt at samtlige husstander som har fått tilbud om brannalarmanlegg og som melder seg på før 1. september 2017, vil få ytterligere 2 500,- kroner i støtte fra Brekkestø vel. Dette betyr at grunnpakken derved ikke koster mer enn 7 426,- I tillegg vil normalt forsikringsselskapet gi en rabatt når dere har slik varsling. Noen forsikringsselskap snakker om en årlig rabatt på om lag 15%.
Dette er en unik mulighet og Brekkestø vel er svært opptatt av at så mange som mulig melder seg på. Vi har et verneverdig område å ta vare på og vi som bor her vet hvordan det kan blåse både oppover i Brekkestø og nedover. Derfor er spredningsfaren stor, særlig fra branner som starter i hus hvor det ikke er folk som hører vanlige røkvarslere.
Vi ønsker at alle skal være solidarisk med på dette, og Brekkestø vel stiller oss solidariske sammen med dere som har hus innen vernesonen med dette tilbudet som står ved lag ut august i år.
Se en gang til på tilbudet du fikk fra Lillesand Kommune og KBR, og trenger du mer informasjon, ta kontakt med Gunnar Sannæs i Lillesand Kommune på tlf. 90841166 eller Espen Hovde fra brannvesenet på tlf. 92467161.
Det er omtrent ingen vedlikeholdsutgifter, du kan avstille alarmen om den går ved steking etc. og du belastes ikke ved falske alarm- utrykninger.
Vær solidarisk, vern vår unike trehusbebyggelse, grip sjansen nå!
Dere som allerede har meldt dere på kan bare forholde dere rolig, og vil få støtten trukket fra på fakturaen som kommer fra kommunen.

Med vennlig hilsen
Brekkestø vel

Vedlegg: Svarskjema

Read More


Tirsdag 11. juli 2017 kl. 19.00
På Justøy Grendehus

AGENDA:

 1. Konstituering av årsmøtet
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Fastsettelse av kontingent
 7. Fastsettelse av leie for båtplass
 8. Virksomhetsplan 2017-2018
 9. Budsjett for kommende budsjettår
 10. Innkomne forslag
 11. Subsidiering av brannvarsling i Brekkestø
 12. Avtale om adkomst over langbrygga
 13. Justering av ordlyd i vedtektene
 14. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
 15. Valg av revisor
 16. Valg av valgkomite

 Andre aktuelle dokumenter finner dere her på vår nettside.

Read More


Brekkestø Vel, med Olaf-Trygve Tønnessen i spissen, har arbeidet med å forsøke å få gjenoppført de revne bygningene på Tollvesenets eiendom i Brekkestø. Årsmøtet 2014 ga styret i Vellet mandat til å fortsette arbeidet videre. Høsten 2014 ble det opprettet en arbeidsgruppe med 2 representanter fra Vellet, Olaf-Trygve Tønnessen og Aud Landstad, 2 representanter fra kommunen, Arne Thomassen (H) og Leif Vagle (A) samt Jo van der Eynden og Else Rønnevig.
Bakgrunnen for dette er å synliggjøre mangfoldet av uthavnens historiske bygningsarv. De sjørelaterte driftsbygningene var tidligere et markant trekk i alle uthavnene, men har de fleste steder etter hvert blitt overflødiggjort og revet som en følge av utviklingen. I det konkrete tilfellet med Tollvesenets eiendom i Brekkestø, vil vi hevde at disse bygningene var svært viktige, både rent estetisk i havnemiljøet, og for å kunne forstå uthavnssamfunnets identitet og næringsgrunnlag.
Hele Tollvesenets anlegg ble fredet på1920-tallet. Til tross for dette, ble både låven og sjøbua revet på 1960-tallet. Vellet tilbød seg dengang å skyte til penger til vedlikehold, men Tollvesenet ønsket å rive og, til tross for fredningen, ble det dessverre slik. Olav Trygve har arbeidet målrettet med dette og nå kommer en flott positiv nyhet: Vi har nå fått Tollvesenet til å ville være med på prosessen!
Det er opprettet en uthavngruppa som et samarbeidsforum mellom de to agderfylkene for å bidra til bevaring av uthavnene. Som en følge av dette, er forslaget om å etablere et uthavnssenter ikke et ønske om å utvikle en turist-attraksjon i Brekkestø som er rettet inn mot masseturisme. Det skal være et sted hvor besøkende kan informeres og inspireres til å ta landsdelens kulturhistorie på alvor, og bidra til økt forståelse for hvor viktig det er å ta vare på uthavnene som verdifulle kulturmiljø. I en slik sammenheng vil også uthavnenes sårbarhet i forhold til uforstandig kommersialisering være et selvsagt tema.
Et uthavnssenter må ha som målsetting å ivareta lokalbefolkningen og lokalsamfunnets livskvalitet gjennom å formidle kunnskap og skape forståelse for de utfordringene uthavnene står overfor i nåtid og framtid.
Vi vet selvfølgelig ikke hvor dette vil ende eller hva som blir resultatet på sikt, men i løpet av det siste året har Vellet kommet langt med saken. Vi er i kontakt med Uthavngruppen i Agderfylkene, kommunen er med i arbeidsgruppen og Tollvesenet vil vurdere våre planer fortløpende. En del ting er klarlagt allerede nå. Tollvesenet kan ikke akseptere noen form for næringsvirksomhet i lokalene, dvs at kafé, utleie og salg ikke kan tillates innenfor Tollvesenets rammer. Det er også grunnen til at Tollvesenet ikke kan godta brygger utenfor sin eiendom, da disse nødvendigvis enten må leies ut eller selges.
Vellet mener at arbeidsgruppen har oppnådd resultater allerede i løpet av dette året. Det blir enda mer spennende i året som kommer og vi mener at om vi får til dette, så vil det vil bli et positivt og spennende tilskudd i Brekkestø.
Arbeidsgruppen

Read More


EN 30 ÅR GAMMEL SAK I VELLET KAN GÅ MOT SLUTTEN? Det dreier seg om å få parkerte biler langs veien inn på et parkeringsområde ved Kiletegnen mellom gammel og ny fylkesvei.

Reguleringsplanen er godkjent av kommunen og området skal kunne gi plass til ca. 70 biler. En av grunneierne og medlem av Brekkestø Vel, Roy Bremar, har opplyst styret om at arbeidet ikke kan igangsettes før den finansielle delen av prosjektet er på plass.

Han opplyser at han nå har for salg 10 parkeringsplasser på området. Interesserte medlemmer og andre kan henvende seg til direkte til Roy, tlf. 452 00157 eller mail roybremar@hotmail.no

Da vellet som sagt i mange år har strevet for å finne en løsning på parkeringsproblemene for Brekkestø finner vi det hensiktsmessig å formidle denne informasjonen fra grunneier slik at arbeidet kan komme i gang.

En ny skiltplan fra vegvesenet for Brekkestø og Brekkestøsletta skal initieres når det foreligger et parkeringstilbud i området.
Mvh
Olaf T. Tønnessen
Brekkestø Vel
Leder

Read More