Den 18. september 2014 hadde Lillesand kommune innkalt til sommerevalueringsmøre i Rådhussalen.  For det meste var det representanter til stede fra det
lokale næringslivet, fra politikere og fra kommunens administrasjon. Brekkestø Vel var eneste velforening.   At en er synlig på ulike arenaer vil etter min oppfatning kunne ha betydning for de sakene en prøver å få løst for Brekkestø.  Derfor prioriterer vi slike møter i kommunal regi.

I referatet fra møtet står det å lese følgende:   «Flott sommer i Brekkestø.  Stor aktivitet frem til 29.08. Da er det som en «bryter blir slått av.» Godt besøk og god omsetning i Brekkestø Kunst & Håndverk.  Butikken melder i tillegg om rekordomsetning.  Brekkestø Vel har nå satt opp flere informasjonsskilt i havna bekostet av velforeningen selv.  I fjor hadde Brekkestø Vel dugnad og  malte opp over 30 fortøyningsmerker og påler.   Velforeningen vil gjerne også sette opp noen flere sittebenker i bryggeområdet og på Skipsheia. Trenger litt hjelp fra kommunen for å fjerne en stor sprengstein for å gi plass til en benk ut til Dampskipsbrygga. Brekkestø Vel har nettopp opprettet en ny hjemmeside med adr. brekkestovel.no.  Korttidsparkering er fortsatt en utfordring for stedet.  Vellet vil fortsette dialogen med kommunen i forhold til søknadsprosedyrer/gebyrer for flytebrygga.  Brannvern er også et viktig tema i Brekkestø.  Er i denne sammenheng inne i et godt spor mot brannvesenet i Lillesand. Trenger bl.a. økt kapasitet på slanger og bedre trening sammen med brannvesenet. Skiltplan for Brekkestøsletta blir også fulgt opp videre i forhold til Vegvesenet nå i høst.  En viktig sak er bedre skilting i forhold til ankring i indre havn.  Byggevirksomheten på Brekkestøsletta og Brekkestøheia ble kommentert slik at Brekkestø Vel tradisjonelt ikke har uttalt seg om byggesaker.  Det ble på møtet likevel oppfordret til at det i fremtidige reguleringsplaner må tas mest mulig terrenghensyn i den grad det er mulig.  Brekkestø Vel har generelt en god dialog med kommunen.»

 

Read More


For oss som er i styret er dette en gledelig dag. Vi har en stund nå arbeidet med en ny responsiv hjemmeside. Blant annet fordi den teknologiske utviklingen har gjort det nødvendig å tilpasse hjemmesiden til smarttelefoner og nettbrett. Dessuten trengte siden forenkling og opprydning.

Vi har siden i sommer, jobbet tett med Paul Amundsen i Konekt Media AS, for å få det best mulige resultatet. Vi er meget godt fornøyd så langt, og håper dere også er det?

Som dere vil se er også hjemmesiden integrert med Facebook. Det er naturlig at hjemmesiden er mer saksorientert, mens Facebook-siden brukes til lettere stoff.

Mvh
Olaf T. Tønnessen
Leder i Brekkestø Vel

Read More