Brekkestø Vel, med Olaf-Trygve Tønnessen i spissen, har arbeidet med å forsøke å få gjenoppført de revne bygningene på Tollvesenets eiendom i Brekkestø. Årsmøtet 2014 ga styret i Vellet mandat til å fortsette arbeidet videre. Høsten 2014 ble det opprettet en arbeidsgruppe med 2 representanter fra Vellet, Olaf-Trygve Tønnessen og Aud Landstad, 2 representanter fra kommunen, Arne Thomassen (H) og Leif Vagle (A) samt Jo van der Eynden og Else Rønnevig.
Bakgrunnen for dette er å synliggjøre mangfoldet av uthavnens historiske bygningsarv. De sjørelaterte driftsbygningene var tidligere et markant trekk i alle uthavnene, men har de fleste steder etter hvert blitt overflødiggjort og revet som en følge av utviklingen. I det konkrete tilfellet med Tollvesenets eiendom i Brekkestø, vil vi hevde at disse bygningene var svært viktige, både rent estetisk i havnemiljøet, og for å kunne forstå uthavnssamfunnets identitet og næringsgrunnlag.
Hele Tollvesenets anlegg ble fredet på1920-tallet. Til tross for dette, ble både låven og sjøbua revet på 1960-tallet. Vellet tilbød seg dengang å skyte til penger til vedlikehold, men Tollvesenet ønsket å rive og, til tross for fredningen, ble det dessverre slik. Olav Trygve har arbeidet målrettet med dette og nå kommer en flott positiv nyhet: Vi har nå fått Tollvesenet til å ville være med på prosessen!
Det er opprettet en uthavngruppa som et samarbeidsforum mellom de to agderfylkene for å bidra til bevaring av uthavnene. Som en følge av dette, er forslaget om å etablere et uthavnssenter ikke et ønske om å utvikle en turist-attraksjon i Brekkestø som er rettet inn mot masseturisme. Det skal være et sted hvor besøkende kan informeres og inspireres til å ta landsdelens kulturhistorie på alvor, og bidra til økt forståelse for hvor viktig det er å ta vare på uthavnene som verdifulle kulturmiljø. I en slik sammenheng vil også uthavnenes sårbarhet i forhold til uforstandig kommersialisering være et selvsagt tema.
Et uthavnssenter må ha som målsetting å ivareta lokalbefolkningen og lokalsamfunnets livskvalitet gjennom å formidle kunnskap og skape forståelse for de utfordringene uthavnene står overfor i nåtid og framtid.
Vi vet selvfølgelig ikke hvor dette vil ende eller hva som blir resultatet på sikt, men i løpet av det siste året har Vellet kommet langt med saken. Vi er i kontakt med Uthavngruppen i Agderfylkene, kommunen er med i arbeidsgruppen og Tollvesenet vil vurdere våre planer fortløpende. En del ting er klarlagt allerede nå. Tollvesenet kan ikke akseptere noen form for næringsvirksomhet i lokalene, dvs at kafé, utleie og salg ikke kan tillates innenfor Tollvesenets rammer. Det er også grunnen til at Tollvesenet ikke kan godta brygger utenfor sin eiendom, da disse nødvendigvis enten må leies ut eller selges.
Vellet mener at arbeidsgruppen har oppnådd resultater allerede i løpet av dette året. Det blir enda mer spennende i året som kommer og vi mener at om vi får til dette, så vil det vil bli et positivt og spennende tilskudd i Brekkestø.
Arbeidsgruppen


Leave a Comment