EN 30 ÅR GAMMEL SAK I VELLET KAN GÅ MOT SLUTTEN? Det dreier seg om å få parkerte biler langs veien inn på et parkeringsområde ved Kiletegnen mellom gammel og ny fylkesvei.

Reguleringsplanen er godkjent av kommunen og området skal kunne gi plass til ca. 70 biler. En av grunneierne og medlem av Brekkestø Vel, Roy Bremar, har opplyst styret om at arbeidet ikke kan igangsettes før den finansielle delen av prosjektet er på plass.

Han opplyser at han nå har for salg 10 parkeringsplasser på området. Interesserte medlemmer og andre kan henvende seg til direkte til Roy, tlf. 452 00157 eller mail roybremar@hotmail.no

Da vellet som sagt i mange år har strevet for å finne en løsning på parkeringsproblemene for Brekkestø finner vi det hensiktsmessig å formidle denne informasjonen fra grunneier slik at arbeidet kan komme i gang.

En ny skiltplan fra vegvesenet for Brekkestø og Brekkestøsletta skal initieres når det foreligger et parkeringstilbud i området.
Mvh
Olaf T. Tønnessen
Brekkestø Vel
Leder

Read More


Etter initiativ fra ordføreren var det et møte i TD i Oslo, 23.3.2015. Til stede var:
Semming Bråthen TD
Rune Westernes TD
Arne Thomassen Lillesand kommune
Olaf T. Tønnessen Brekkestø Vel
Aud Landstad Brekkestø Vel
Anne-Sofie Breistein Brekkestø Vel
Hensikten med møtet var å informere om planene til Brekkestø Vel og arbeidsgruppen som er nedsatt og som skal utarbeide en prosjektplan for fremtidig bruk av eiendommen til Tollvesenet i Brekkestø.
Det var ordføreren som hadde tatt initiativ til møtet. Han redegjorde innledningsvis for hensikten med besøket og viktigheten av direkte dialog med TD om saken. Videre redegjorde han for det gode samarbeidet med Brekkestø Vel. Han la vekt på uthavnenes betydning og kommunens investeringer i infrastruktur de siste årene og andre saksobjekter i Brekkestø det var arbeidet med. Han nevnte også Aust-Agder Fylkeskommunes 2020-prosjekt og nasjonale målsettinger for kulturminnevern og arbeidet med å få uthavnene i agderfylkene på verdensarvlisten. Det ble også trukket frem at reetableringen av bygningene på Tollboden kunne benyttes som opplæringsobjekt og kompetanseheving for håndverkere og firmaer i gammel byggeskikk.
De tre representantene fra vellet redegjorde og supplerte ordføreren med utgangspunkt i hensikt og formål med planene for eiendommen og litt om egen bakgrunn og motivasjon for denne saken. Aud Landstad understreket de viktigste punktene i den forenklede saksfremstillingen vellet tidligere har sendt inn til kommunen – med spesielt fokus på viktigheten av å kunne dokumentere uthavnenes helhetlige kulturmiljø på en representativ måte. Det spesielle fortrinnet som Brekkestø har med sin geografiske beliggenhet sentralt i Agder og adkomst fra landsiden ble fremhevet som meget viktig i denne sammenheng.
Semming Bråten var godt informert om eiendommens historie og bruk og kjente også godt til henvendelsene fra vellet om saken.
Han understreket bl.a. at forvaltningen av Tollbodeiendommene lå fast inntil den politiske ledelsen i Finansdepartementet bestemte noe annet. Han nevnte i tillegg at dersom det kom på tale med salg var det markedsverdi som ble lagt til grunn. Denne regelen var også gjeldende for kommunene. Dette gjaldt imidlertid ikke for fylkeskommunene som kunne overta etter andre kriterier. Underdirektør Semming Bråten presiserte at han ikke hadde myndighet til å avgjøre noen av de spørsmålene vi stilte på møtet, noe han også ga uttrykk for, men han veiledet oss innenfor regelverket i svært stor grad.
Han var også opptatt av adkomsten til eiendommen ved økt aktivitet på landsiden og fra sjøen, likeledes også den finansielle siden. Han understreket at TD ikke hadde penger til reetableringen og heller ikke hadde noen ønsker om å delta finansielt. Han nevnte også at Lillesand kommune i 1962 ble tilbudt eiendommen på visse betingelser som da ble avslått. (Dette har velforeningen hatt kjennskap til fra de gamle styreprotokollene fra 60-årene, bl.a. nevnt i vårt brev til TD av 17. april 2013 side 2, avsnitt 7. Dette brevet er også sendt som kopi til bl.a. kommunen. O.T.T.)

Det ble enighet å stille tidligere kommunikasjon i bero og la arbeidsgruppen i nært samarbeid med TD, RA og Fylkeskommunen utarbeide en prosjektplan for eiendommen.
Brekkestø, 30. mars 2015

 

Olaf T. Tønnessen og Aud Landstad

Møtet i arbeidsgruppen, 7.4.2015.

Arbeidsgruppen som skal arbeide videre med prosjektplanen består av Olaf T. Tønnessen, leder i Brekkestø Vel og leder av Arbeidsgruppen. Aud Landstad, styremedlem i Brekkestø Vel, Jo van der Eynden, bl.a. direktør ved Lindesnes fyrmuseum, ordfører Arne Thomassen i Lillesand kommune, Leid Vagle, AP samt Else Rønnevig. Arbeidsgruppen bestemmer selv eventuelle utvidelser.

Arbeidsgruppen  vil på fritt grunnlag utarbeide sine forslag til prosjektplan.  Mange elementer vil danne grunnlag i prosessene. Hvert medlem har fått kopisett av alt relevant materiale som Brekkestø Vel har samlet inn opp gjennom årene frem til 7.4.2015.  Arbeidsgruppens første mål er å formulere et innhold for bygningene som vil bli diskutert og formet i samarbeid med «Uthavnsgruppa» i Fylkeskommunen og senere også grunneier og RA.  Vi har i den forbindelse bedt om et møte med Ingvild Paulsen i fylkeskommunen (Uthavnsgruppa) når hun kommer til Lillesand 21.- og 22. mai.  Neste møte blir 11. mai.  Alle henvendelser om prosjektplanen fremover vil bli behandlet i Arbeidsgruppen på felles møter.  Informasjon vil bli gitt når det foreligger vesentlige endringer, det oppnås fremskritt eller det anses hensiktsmessig av andre grunner.

For arbeidsgruppen:

Olaf T. Tønnessen

Read More