All posts by Tommy


Tirsdag 11. juli 2023 kl. 18.00

(dørene åpner kl. 17.30 for registrering av stemmeberettigede og fullmakter)

På Brekkekjærhaven Kulturkafè,

Morgans vei 4

AGENDA:

 1. Konstituering av årsmøtet
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Årsmelding (1)
  3. Forslag til vedtektsendring vedrørende. endring av budsjettår (2)
  4. Regnskap og budsjett(3)
  5. Fastsettelse av kontingent
  6. Virksomhetsplan 2023-2024 (4)
 4. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
  8. Valg av revisor
  9. Valg av valgkomité
 5. Innkomne saker:
 6. Disponering av vellets egenkapital (5)
 7. Hjertestarter – innkjøp av hjertestarter utplassert på brygga i Brekkestø(6)
 8. Tollbodsaken:
 • Presentasjon av arbeidsgruppens arbeid i 2022/23 i forbindelse med Tolletatens uthusbygninger – Tid 5 minutter (7)(8)
  · Presentasjon av årsmøteforslag fra John Tårup – tildelt tid 5 min (9)
  · Taletid fra gruppen nære naboer til Tolletatens eiendom – tildelt taletid 5 min.
  · Spørsmål
 • Avstemning: Årsmøtet i Brekkestø vel ønsker at arbeidsgruppa skal fortsette sitt arbeid for å gjenreise låven på Tollbodeiendommen. JA / NEI

Vel hjem og god sommer!

Fra styret

 

Vedlegg

 1. Årsmelding Brekkestø Vel 2022-2023
 2. Forslag til vedtektsendring vedr budsjettår
 3. Årsregnskap og budsjett 2022-23.pdf
 4. Virksomhetsplan for Brekkestø Vel 2023z
 5. Informasjon om vellets egenkapital
 6. Innspill til årsmøtet 2023c – Cathrine Heen
 7. Innspill til årsmøtet 2023 -Arbeidsgruppen
 8. Årsrapport 9.6. 2023   – Arbeidsgruppen
 9. Tollbueiendommen _ Johan Tårup
Read More

Tirsdag 11. juli 2023 kl. 18.00

På Brekkekjærhaven Kulturkafè,

Morgans vei 4

 

 

AGENDA:

 1. Konstituering av årsmøtet
  1. Valg av møteleder og referent
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding
 3. Regnskap
 4. Fastsettelse av kontingent
 5. Virksomhetsplan 2022-2023
 6. Budsjett for kommende budsjettår
 7. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
 8. Valg av revisor
 9. Valg av valgkomite

 

Du finner sakspapirene på vår nettside; www.brekkestovel.no/nyheter, samt under fanen «Brekkestø Vel.»

Innkomne forslag, som skal diskuteres på årsmøtet, må sendes til brekkestovel@gmail.com, innen søndag 17. juni kl. 16:00 2023

 

Med vennlig hilsen

Styret i Brekkestø Vel

 

 

Read More

Brekkestø Vel, med Olaf-Trygve Tønnessen i spissen, har arbeidet med å forsøke å få gjenoppført de revne bygningene på Tollvesenets eiendom i Brekkestø. Årsmøtet 2014 ga styret i Vellet mandat til å fortsette arbeidet videre. Høsten 2014 ble det opprettet en arbeidsgruppe med 2 representanter fra Vellet, Olaf-Trygve Tønnessen og Aud Landstad, 2 representanter fra kommunen, Arne Thomassen (H) og Leif Vagle (A) samt Jo van der Eynden og Else Rønnevig.
Bakgrunnen for dette er å synliggjøre mangfoldet av uthavnens historiske bygningsarv. De sjørelaterte driftsbygningene var tidligere et markant trekk i alle uthavnene, men har de fleste steder etter hvert blitt overflødiggjort og revet som en følge av utviklingen. I det konkrete tilfellet med Tollvesenets eiendom i Brekkestø, vil vi hevde at disse bygningene var svært viktige, både rent estetisk i havnemiljøet, og for å kunne forstå uthavnssamfunnets identitet og næringsgrunnlag.
Hele Tollvesenets anlegg ble fredet på1920-tallet. Til tross for dette, ble både låven og sjøbua revet på 1960-tallet. Vellet tilbød seg dengang å skyte til penger til vedlikehold, men Tollvesenet ønsket å rive og, til tross for fredningen, ble det dessverre slik. Olav Trygve har arbeidet målrettet med dette og nå kommer en flott positiv nyhet: Vi har nå fått Tollvesenet til å ville være med på prosessen!
Det er opprettet en uthavngruppa som et samarbeidsforum mellom de to agderfylkene for å bidra til bevaring av uthavnene. Som en følge av dette, er forslaget om å etablere et uthavnssenter ikke et ønske om å utvikle en turist-attraksjon i Brekkestø som er rettet inn mot masseturisme. Det skal være et sted hvor besøkende kan informeres og inspireres til å ta landsdelens kulturhistorie på alvor, og bidra til økt forståelse for hvor viktig det er å ta vare på uthavnene som verdifulle kulturmiljø. I en slik sammenheng vil også uthavnenes sårbarhet i forhold til uforstandig kommersialisering være et selvsagt tema.
Et uthavnssenter må ha som målsetting å ivareta lokalbefolkningen og lokalsamfunnets livskvalitet gjennom å formidle kunnskap og skape forståelse for de utfordringene uthavnene står overfor i nåtid og framtid.
Vi vet selvfølgelig ikke hvor dette vil ende eller hva som blir resultatet på sikt, men i løpet av det siste året har Vellet kommet langt med saken. Vi er i kontakt med Uthavngruppen i Agderfylkene, kommunen er med i arbeidsgruppen og Tollvesenet vil vurdere våre planer fortløpende. En del ting er klarlagt allerede nå. Tollvesenet kan ikke akseptere noen form for næringsvirksomhet i lokalene, dvs at kafé, utleie og salg ikke kan tillates innenfor Tollvesenets rammer. Det er også grunnen til at Tollvesenet ikke kan godta brygger utenfor sin eiendom, da disse nødvendigvis enten må leies ut eller selges.
Vellet mener at arbeidsgruppen har oppnådd resultater allerede i løpet av dette året. Det blir enda mer spennende i året som kommer og vi mener at om vi får til dette, så vil det vil bli et positivt og spennende tilskudd i Brekkestø.
Arbeidsgruppen

Read More

EN 30 ÅR GAMMEL SAK I VELLET KAN GÅ MOT SLUTTEN? Det dreier seg om å få parkerte biler langs veien inn på et parkeringsområde ved Kiletegnen mellom gammel og ny fylkesvei.

Reguleringsplanen er godkjent av kommunen og området skal kunne gi plass til ca. 70 biler. En av grunneierne og medlem av Brekkestø Vel, Roy Bremar, har opplyst styret om at arbeidet ikke kan igangsettes før den finansielle delen av prosjektet er på plass.

Han opplyser at han nå har for salg 10 parkeringsplasser på området. Interesserte medlemmer og andre kan henvende seg til direkte til Roy, tlf. 452 00157 eller mail roybremar@hotmail.no

Da vellet som sagt i mange år har strevet for å finne en løsning på parkeringsproblemene for Brekkestø finner vi det hensiktsmessig å formidle denne informasjonen fra grunneier slik at arbeidet kan komme i gang.

En ny skiltplan fra vegvesenet for Brekkestø og Brekkestøsletta skal initieres når det foreligger et parkeringstilbud i området.
Mvh
Olaf T. Tønnessen
Brekkestø Vel
Leder

Read More

Etter initiativ fra ordføreren var det et møte i TD i Oslo, 23.3.2015. Til stede var:
Semming Bråthen TD
Rune Westernes TD
Arne Thomassen Lillesand kommune
Olaf T. Tønnessen Brekkestø Vel
Aud Landstad Brekkestø Vel
Anne-Sofie Breistein Brekkestø Vel
Hensikten med møtet var å informere om planene til Brekkestø Vel og arbeidsgruppen som er nedsatt og som skal utarbeide en prosjektplan for fremtidig bruk av eiendommen til Tollvesenet i Brekkestø.
Det var ordføreren som hadde tatt initiativ til møtet. Han redegjorde innledningsvis for hensikten med besøket og viktigheten av direkte dialog med TD om saken. Videre redegjorde han for det gode samarbeidet med Brekkestø Vel. Han la vekt på uthavnenes betydning og kommunens investeringer i infrastruktur de siste årene og andre saksobjekter i Brekkestø det var arbeidet med. Han nevnte også Aust-Agder Fylkeskommunes 2020-prosjekt og nasjonale målsettinger for kulturminnevern og arbeidet med å få uthavnene i agderfylkene på verdensarvlisten. Det ble også trukket frem at reetableringen av bygningene på Tollboden kunne benyttes som opplæringsobjekt og kompetanseheving for håndverkere og firmaer i gammel byggeskikk.
De tre representantene fra vellet redegjorde og supplerte ordføreren med utgangspunkt i hensikt og formål med planene for eiendommen og litt om egen bakgrunn og motivasjon for denne saken. Aud Landstad understreket de viktigste punktene i den forenklede saksfremstillingen vellet tidligere har sendt inn til kommunen – med spesielt fokus på viktigheten av å kunne dokumentere uthavnenes helhetlige kulturmiljø på en representativ måte. Det spesielle fortrinnet som Brekkestø har med sin geografiske beliggenhet sentralt i Agder og adkomst fra landsiden ble fremhevet som meget viktig i denne sammenheng.
Semming Bråten var godt informert om eiendommens historie og bruk og kjente også godt til henvendelsene fra vellet om saken.
Han understreket bl.a. at forvaltningen av Tollbodeiendommene lå fast inntil den politiske ledelsen i Finansdepartementet bestemte noe annet. Han nevnte i tillegg at dersom det kom på tale med salg var det markedsverdi som ble lagt til grunn. Denne regelen var også gjeldende for kommunene. Dette gjaldt imidlertid ikke for fylkeskommunene som kunne overta etter andre kriterier. Underdirektør Semming Bråten presiserte at han ikke hadde myndighet til å avgjøre noen av de spørsmålene vi stilte på møtet, noe han også ga uttrykk for, men han veiledet oss innenfor regelverket i svært stor grad.
Han var også opptatt av adkomsten til eiendommen ved økt aktivitet på landsiden og fra sjøen, likeledes også den finansielle siden. Han understreket at TD ikke hadde penger til reetableringen og heller ikke hadde noen ønsker om å delta finansielt. Han nevnte også at Lillesand kommune i 1962 ble tilbudt eiendommen på visse betingelser som da ble avslått. (Dette har velforeningen hatt kjennskap til fra de gamle styreprotokollene fra 60-årene, bl.a. nevnt i vårt brev til TD av 17. april 2013 side 2, avsnitt 7. Dette brevet er også sendt som kopi til bl.a. kommunen. O.T.T.)

Det ble enighet å stille tidligere kommunikasjon i bero og la arbeidsgruppen i nært samarbeid med TD, RA og Fylkeskommunen utarbeide en prosjektplan for eiendommen.
Brekkestø, 30. mars 2015

 

Olaf T. Tønnessen og Aud Landstad

Møtet i arbeidsgruppen, 7.4.2015.

Arbeidsgruppen som skal arbeide videre med prosjektplanen består av Olaf T. Tønnessen, leder i Brekkestø Vel og leder av Arbeidsgruppen. Aud Landstad, styremedlem i Brekkestø Vel, Jo van der Eynden, bl.a. direktør ved Lindesnes fyrmuseum, ordfører Arne Thomassen i Lillesand kommune, Leid Vagle, AP samt Else Rønnevig. Arbeidsgruppen bestemmer selv eventuelle utvidelser.

Arbeidsgruppen  vil på fritt grunnlag utarbeide sine forslag til prosjektplan.  Mange elementer vil danne grunnlag i prosessene. Hvert medlem har fått kopisett av alt relevant materiale som Brekkestø Vel har samlet inn opp gjennom årene frem til 7.4.2015.  Arbeidsgruppens første mål er å formulere et innhold for bygningene som vil bli diskutert og formet i samarbeid med «Uthavnsgruppa» i Fylkeskommunen og senere også grunneier og RA.  Vi har i den forbindelse bedt om et møte med Ingvild Paulsen i fylkeskommunen (Uthavnsgruppa) når hun kommer til Lillesand 21.- og 22. mai.  Neste møte blir 11. mai.  Alle henvendelser om prosjektplanen fremover vil bli behandlet i Arbeidsgruppen på felles møter.  Informasjon vil bli gitt når det foreligger vesentlige endringer, det oppnås fremskritt eller det anses hensiktsmessig av andre grunner.

For arbeidsgruppen:

Olaf T. Tønnessen

Read More

Hei !

I morgen, 18. mars 2015 fremmes det et forslag ovenfor formannskapet i Lillesand kommune om at bystyret oppnevner to representanter for deltakelse i en arbeidsgruppe sammen med Brekkestø Vel som skal arbeide med en tilbakeføring av låve og sjøbu på Tollboden til opprinnelig form.  Arbeidsgruppen skal selv utarbeide mandat og prosjektplan som igjen skal presanteres for bystyret senere. Det er kommunens vurdering at Brekkestø Vel må gå i en dialog med tollvesenet om saken.  Det blir et møte med repr. for Tolldirektoratet, mandag, 23. mars 2015 i Oslo.  To repr. fra vellet samt ordføreren i Lillesand møter.   Vi synes jo det «er greit» at kommunen er positiv til Brekkestø Vels ønsker for området ved Tollboden og at vi nå har fått til et møte i TD hvor også ordføreren ønsker å delta.  Vi tar et skritt ad gangen og håper fortsatt at dette kan føre til noe positivt for Brekkestø.  Vi er optimister og gir oss ikke så lett.  «Vi tror på de gode argumenters gjennomslagskraft.» Se forøvrig vedlegg.

 

Med hilsen

Olaf T. Tønnessen

18.3.2015 Formannskapsbehandling Saksfremstilling fra Brekkestø Vel Tollbodsaken opp i formannskapet, 18.3.2015 Vedlegg – Bilder

Read More