Etter initiativ fra ordføreren var det et møte i TD i Oslo, 23.3.2015. Til stede var:
Semming Bråthen TD
Rune Westernes TD
Arne Thomassen Lillesand kommune
Olaf T. Tønnessen Brekkestø Vel
Aud Landstad Brekkestø Vel
Anne-Sofie Breistein Brekkestø Vel
Hensikten med møtet var å informere om planene til Brekkestø Vel og arbeidsgruppen som er nedsatt og som skal utarbeide en prosjektplan for fremtidig bruk av eiendommen til Tollvesenet i Brekkestø.
Det var ordføreren som hadde tatt initiativ til møtet. Han redegjorde innledningsvis for hensikten med besøket og viktigheten av direkte dialog med TD om saken. Videre redegjorde han for det gode samarbeidet med Brekkestø Vel. Han la vekt på uthavnenes betydning og kommunens investeringer i infrastruktur de siste årene og andre saksobjekter i Brekkestø det var arbeidet med. Han nevnte også Aust-Agder Fylkeskommunes 2020-prosjekt og nasjonale målsettinger for kulturminnevern og arbeidet med å få uthavnene i agderfylkene på verdensarvlisten. Det ble også trukket frem at reetableringen av bygningene på Tollboden kunne benyttes som opplæringsobjekt og kompetanseheving for håndverkere og firmaer i gammel byggeskikk.
De tre representantene fra vellet redegjorde og supplerte ordføreren med utgangspunkt i hensikt og formål med planene for eiendommen og litt om egen bakgrunn og motivasjon for denne saken. Aud Landstad understreket de viktigste punktene i den forenklede saksfremstillingen vellet tidligere har sendt inn til kommunen – med spesielt fokus på viktigheten av å kunne dokumentere uthavnenes helhetlige kulturmiljø på en representativ måte. Det spesielle fortrinnet som Brekkestø har med sin geografiske beliggenhet sentralt i Agder og adkomst fra landsiden ble fremhevet som meget viktig i denne sammenheng.
Semming Bråten var godt informert om eiendommens historie og bruk og kjente også godt til henvendelsene fra vellet om saken.
Han understreket bl.a. at forvaltningen av Tollbodeiendommene lå fast inntil den politiske ledelsen i Finansdepartementet bestemte noe annet. Han nevnte i tillegg at dersom det kom på tale med salg var det markedsverdi som ble lagt til grunn. Denne regelen var også gjeldende for kommunene. Dette gjaldt imidlertid ikke for fylkeskommunene som kunne overta etter andre kriterier. Underdirektør Semming Bråten presiserte at han ikke hadde myndighet til å avgjøre noen av de spørsmålene vi stilte på møtet, noe han også ga uttrykk for, men han veiledet oss innenfor regelverket i svært stor grad.
Han var også opptatt av adkomsten til eiendommen ved økt aktivitet på landsiden og fra sjøen, likeledes også den finansielle siden. Han understreket at TD ikke hadde penger til reetableringen og heller ikke hadde noen ønsker om å delta finansielt. Han nevnte også at Lillesand kommune i 1962 ble tilbudt eiendommen på visse betingelser som da ble avslått. (Dette har velforeningen hatt kjennskap til fra de gamle styreprotokollene fra 60-årene, bl.a. nevnt i vårt brev til TD av 17. april 2013 side 2, avsnitt 7. Dette brevet er også sendt som kopi til bl.a. kommunen. O.T.T.)

Det ble enighet å stille tidligere kommunikasjon i bero og la arbeidsgruppen i nært samarbeid med TD, RA og Fylkeskommunen utarbeide en prosjektplan for eiendommen.
Brekkestø, 30. mars 2015

 

Olaf T. Tønnessen og Aud Landstad

Møtet i arbeidsgruppen, 7.4.2015.

Arbeidsgruppen som skal arbeide videre med prosjektplanen består av Olaf T. Tønnessen, leder i Brekkestø Vel og leder av Arbeidsgruppen. Aud Landstad, styremedlem i Brekkestø Vel, Jo van der Eynden, bl.a. direktør ved Lindesnes fyrmuseum, ordfører Arne Thomassen i Lillesand kommune, Leid Vagle, AP samt Else Rønnevig. Arbeidsgruppen bestemmer selv eventuelle utvidelser.

Arbeidsgruppen  vil på fritt grunnlag utarbeide sine forslag til prosjektplan.  Mange elementer vil danne grunnlag i prosessene. Hvert medlem har fått kopisett av alt relevant materiale som Brekkestø Vel har samlet inn opp gjennom årene frem til 7.4.2015.  Arbeidsgruppens første mål er å formulere et innhold for bygningene som vil bli diskutert og formet i samarbeid med «Uthavnsgruppa» i Fylkeskommunen og senere også grunneier og RA.  Vi har i den forbindelse bedt om et møte med Ingvild Paulsen i fylkeskommunen (Uthavnsgruppa) når hun kommer til Lillesand 21.- og 22. mai.  Neste møte blir 11. mai.  Alle henvendelser om prosjektplanen fremover vil bli behandlet i Arbeidsgruppen på felles møter.  Informasjon vil bli gitt når det foreligger vesentlige endringer, det oppnås fremskritt eller det anses hensiktsmessig av andre grunner.

For arbeidsgruppen:

Olaf T. Tønnessen

Read More


Hei !

I morgen, 18. mars 2015 fremmes det et forslag ovenfor formannskapet i Lillesand kommune om at bystyret oppnevner to representanter for deltakelse i en arbeidsgruppe sammen med Brekkestø Vel som skal arbeide med en tilbakeføring av låve og sjøbu på Tollboden til opprinnelig form.  Arbeidsgruppen skal selv utarbeide mandat og prosjektplan som igjen skal presanteres for bystyret senere. Det er kommunens vurdering at Brekkestø Vel må gå i en dialog med tollvesenet om saken.  Det blir et møte med repr. for Tolldirektoratet, mandag, 23. mars 2015 i Oslo.  To repr. fra vellet samt ordføreren i Lillesand møter.   Vi synes jo det «er greit» at kommunen er positiv til Brekkestø Vels ønsker for området ved Tollboden og at vi nå har fått til et møte i TD hvor også ordføreren ønsker å delta.  Vi tar et skritt ad gangen og håper fortsatt at dette kan føre til noe positivt for Brekkestø.  Vi er optimister og gir oss ikke så lett.  «Vi tror på de gode argumenters gjennomslagskraft.» Se forøvrig vedlegg.

 

Med hilsen

Olaf T. Tønnessen

18.3.2015 Formannskapsbehandling Saksfremstilling fra Brekkestø Vel Tollbodsaken opp i formannskapet, 18.3.2015 Vedlegg – Bilder

Read MoreHei!

Et nytt år nærmer seg. Julen er familiens høytid fremfor noen. De fleste gleder seg til gode glade dager med fri fra jobben og til god mat å drikke. Dessuten har vi passert årets korteste dag og vi kan se frem til lysere og lengre dager. Det er egentlig alltid noe å se frem til og det bør en kanskje fokusere mer på?

Her i Brekkestø er det mildt og bar mark.  Ingenting som tyder på vinter og jul annet enn at juletreet er på plass og annet pynt hist og pist.

Legger ut et lite vedlegg som oppsumerer litt av tidligere års aktivitet i vellet og saker vi er opptatt av nå for tiden.  Samtidig vil vi i styret ønske alle medlemmene en riktig God Jul og et fredelig Nytt År!

Mange hilsner fra

Styret i Brekkestø Vel

Olaf T. Tønnessen

Vedlegg: Informasjon Brekkesø Vel – Kopi

(22)Brekkestø 2007 copy

Read More


Skiltet som ønsker VELKOMMEN TIL BREKKESTØ står nå ferdig montert på Bastua. Vi får håpe at dette blir interessant for besøkende og alle andre som har tilknytning til Brekkestø. Rammen rundt er av ubehandlet materiale som vi håper vil harmonere med dette verneverdige og flotte stedet. (Vi har også mulighet til å male opp rammen med sort mattlakk.) Teksten er på norsk og engelsk og de gamle bildene er satt opp kronologisk etter som en beveger seg nedover i bebyggelsen. Det er Rita Strandmyr som har designet skiltet og kunstsmed Steven Carpenter som har utformet montasjen. Vi takker dem for å ha lagt ned stor energi og innsats i prosjektet. https://www.facebook.com/CarpenterSMIA?fref=ts https://www.facebook.com/rita.strandmyr?fref=ts

 

IMG_1227

Read More


Klippet fra Aftenpostens historievedlegg for november 2014 så vi denne artikkelen. (Den har vel også stått i Fædrelandsvennen)Et medlem har stilt spørsmål om hva dette innebærer og det lurer vi på også?  Som kjent er det tre fredningskategor: (1)Automatisk fredet i følge kategorier og alderskriterier nevnt i Kulturminneloven.  (2)Andre som blir vedtaksfredet ved særlig vedtak fordi man finner ut at de er interessante kulturminner, men ikke automatisk nevnt i loven.  (3)Fredet i kraft av å være statens bygning.  Vi mener at Tollstasjonen var i sistnevnte kategori, men som sagt ble eiendommen vedtaksfredet i 1923.  At den nå blir vedtaksfredet igjen undres vi over?  Kan det være slik disse kulturminnene blir samlet i en egen gruppe – «Tollboder.»  Vi må nok spørre i fylkeskommunen eller hos RA.  Dette er jo litt viktig å bringe på det rene.

mvh

Olaf T. Tønnessen (Styreleder)

Fredning av Tollboden 2014 – Klipp

 

Read More


Som lovet på årsmøte sommeren 2014 skulle styret legge ut forslag til utleieregler gjeldende for perioden 2016-2021 nå i høst. Forslaget bygger på gjeldende regler. Styret er enstemmig i definisjonen av Brekkestø i forhold til utleiereglenes virkeområde for kategori a og b.  Dette er  pr. definisjon fastboende og sommergjester i Brekkestø. Denne setningen foreslås endret til: «De som er søknadsberettiget i gruppe (a) og (b) er eiendommer som har gateadresse Brekkestø.»

Styret er delt i synet på om de som er tildelt båtplass ved forrige tildeling fortsatt skal ha prioritet ved ny tildeling.  Setningen som regulerer denne reglene står i pkt. 1. Den lyder: » Innenfor gruppe (a) og (b) prioriteres de som allerede har tildelt båtplass fremfor nye søkere.»  Forslag 1 (Styreleders forslag) går ut på å beholde denne setningen. Denne regelen ble innført av et tidligere styre fordi leietakere som hadde anskaffet båt skulle slippe å selge båten. (Bekreftet av tidl. styreleder) Brekkestø Vels målgruppe i sin tid for oppkjøp av de 7 plassene var å hjelpe fastboende og sommergjester oppe i gamle Brekkestø adgang til sjøen. Tradisjonelt ble Brekkestø da definert opp til Bastua.

Forslag 2 innebærer å styke denne setningen slik at alle tildeling i kategoriene a,b og c foregår etter loddtrekning. Forslag 3 innebærer at 2 båtplasser skal reserveres sommergjester.

Styret foreslår først å stemme på definisjonen av Brekkestø. Deretter å stemme på forslag 1 og så 2. Det skal så stemmes over forslag 3.

Mvh

Olaf T. Tønnessen (styreleder)

Utleieregler for båtplasser 2014 – Forslag 1 (Olafs forslag)

Utleieregler for båtplasser 2014 – forslag 2 (Ingrids forslag)

Utleieregler for båtplasser 2014 – Forslag 3 (Johans forslag)

 

Read More


Et viktig element i prosessen med «Tollbodsaken» er nå gjennomført. D.d. var jeg på invitasjon fra ordføreren i Lillesand Rådhus og la frem saken for en velfylt bystyresal.  Media var også til stede.  Se min presentasjon datert, 29.10.2014 og et referat fra et arbeidsmøte, onsdag den 22.10.2014.  Se også dokumentene som tidligere er lagt ut om Tollbodsaken.  Om ikke lenge vil vi legge ut ytterligere materiale.

Brekkestø Vel holder nå på å utarbeide et grunnlag for at kommunen den 3. desember skal vedta å arbeide med denne saken sammen med Brekkestø Vel. Om en ikke kan spå utfallet av saken den 3. desember, så har jeg en særdeles god følelse da presentasjonen ble tatt i mot med applaus, tommel opp og gratulasjoner.  Jeg blir overrasket om saken ikke går gjennom?

Det andre som er viktig nå er at det blir satt ned en bredt anlagt og uavhengig arbeidsgruppe som skal utarbeide et prosjekt på komplekset «Tollbodsaken».

mvh

Olaf T. Tønnessen

Leder

Presentasjon 29.10.2014 – Tollboden 22.10.2014

22.10.2014 – Referat

Read More